Instrukcja ogólna bhp

Instrukcja ogólna bhp

 

Instrukcje ogólne bhp (cz.1) – instrukcja dotycząca wszystkich osób wykonujących pracę

Instrukcje bhp są podstawowymi dokumentami w przedsiębiorstwie będące –  oprócz instrukcji eksploatacji / obsługi –  ważnym źródłem informacji o zasadach bezpiecznej pracy.

Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten wynika  z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Przede wszystkim dobrze jest opracować obszerną instrukcję ogólną bhp, zawierając w niej maksymalną ilość informacji dotyczących tych wynikających z  przepisów oraz zasad bhp.  Natomiast instrukcje stanowiskowe bhp traktować jako uzupełnienie ogólnej skupiając się podczas ich opracowania przy konkretach dotyczących danej maszyny / urządzenia / pojazdu / procesu technologicznego.

Budowa instrukcji 

Sama budowa instrukcji to  w sposób zrozumiały i jednoznaczny wskazywanie czynności, które wykonujący pracę powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania tej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Poniżej przykład instrukcji

PODSTAWOWE ZASADY

 1. Instrukcją ogólna dotyczy wszystkich osób wykonujących pracę.
 2. Na podstawie art. 210 Kodeksu pracy każdy ma prawo – w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp
  i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 3. Do pracy może przystąpić osoba pełnoletnia, posiadająca przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp, aktualne zaświadczenie lekarskie, po zapoznaniu z instrukcją obsługiwanych maszyn / urządzeń / pojazdów  oraz oceną ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy.
 4. Każdy jest zobowiązany używać przewidzianą na danym stanowisku odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
 5. Do pracy należy przystąpić; wypoczętym, trzeźwym, w pełni sprawnym umysłowo i fizycznie, ubranym w wymaganą odzież roboczą bez odstających i luźno zwisających części (także biżuterii).
 6. W przypadku pracy przy maszynach / pojazdach należy zdjąć z rąk biżuterię (obrączki, pierścionki, itp.)
 7. Każdy jest zobowiązany dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, i sprzętu.
 8. Przed użytkowaniem maszyny/urządzenia  należy zapoznać się z instrukcją eksploatacji / obsługi.
 9. Przed przystąpieniem do pracy / użytkowania maszyny, pojazdu, lub narzędzi należy sprawdzić, czy podjęcie pracy / uruchomienie maszyny lub narzędzia nie spowoduje zagrożeń wypadkowych.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SYTUACJI AWARYJNYCH

 1. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte można przystąpić do wykonania zadania.
 2. W razie pożaru należy rozpocząć akcję gaśniczą, ewakuacyjną, powiadomić straż pożarną (tel.: 112, 998).
 3. W wypadku zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu, należy powiadomić osoby narażone i wspólnie opuścić pomieszczenia lub teren zagrożenia.
 4. Każdy wypadek należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a osobie poszkodowanej udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy. W razie potrzeby wezwać pogotowie (tel.: 112, 999).

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem wykonujących pracę.
 2. W szczególności należy:
 • znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp,
 • stosować się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, tablic, sygnałów oraz ostrzeżeń,
 • znać zagrożenia na stanowisku pracy oraz przestrzegać zaleceń oraz środków profilaktycznych zawartych w ocenie ryzyka zawodowego,
 • przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z instrukcją stanowiskową bhp obsługiwanych pojazdów maszyn / urządzeń / narzędzi / środków chemicznych.
 1. Każdy ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

 1. Sprawdzić stan wyposażenia stanowiska pracy w urządzenia i narzędzia pod względem ich przydatności do wykonywania pracy określonego rodzaju.
 2. Ocenić sprawność odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej, stosowanego na danym stanowisku pracy.
 3. Sprawdzić stan i ciągłość przewodów doprowadzających energię (w zależności od użytkowanego sprzętu – elektryczną, pneumatyczną, cieplną).
 4. Dostosować natężenie oświetlenia odpowiednio do technicznych i technologicznych wymogów wykonywanej pracy.
 5. Włączyć wentylację oraz inne urządzenia gwarantujące bezpieczną pracę.
 6. Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy.
 7. Upewnić się, czy podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha i czysta.
 8. Upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
 9. Zgłaszać przełożonemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości i zagrożenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

 1. Utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy.
 2. Stosować się do poleceń i wskazówek przełożonych, dotyczących pracy.
 3. Czynności wykonywać w tempie odpowiadającym naturalnemu rytmowi pracy.
 4. Koncentrować swoją uwagę na wykonywanych czynnościach.
 5. Stosować się do sygnałów i znaków bezpieczeństwa.
 6. Unieruchomić obsługiwane maszyny i urządzenia poprzez wyłączenie w razie:
 • konieczności opuszczenia swego stanowiska pracy,
 • przerwy w dopływie prądu.
 1. Zachować szczególną ostrożność poruszając się po drogach i innych ciągach komunikacyjnych w zakładzie pracy i w miejscu wykonywania prac. Podczas poruszania się po schodach trzymać się poręczy.
 2. Przestrzegać norm dźwigania, przenoszenia i podnoszenia ciężarów.
 3. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą i obuwie robocze.
 4. Zabrania się:
 • pracować bez przydzielonych ochron indywidualnych i odzieży oraz obuwia roboczego,
 • stosować niebezpieczne metody pracy,
 • dotykać przewodów elektrycznych pod napięciem,
 • dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
 • przeszkadzać innym w pracy,
 • tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu zabezpieczających p.poż. i wyłączników prądu elektrycznego,
 • używać narzędzi do innych celów, aniżeli do tych, do których zostały przeznaczone,
 • naprawiać samodzielnie maszyn i urządzeń,
 • nieposiadającym odpowiednich uprawnień wykonywać napraw sprzętu i urządzeń energetycznych,
 • palić tytoń poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • użytkować epapierosów podczas pracy,
 • spożywać podczas pracy posiłki w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • przystępować do pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEJ PRACY – URZĄDZENIA PODŁĄCZONE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 1. Przed rozpoczęciem pracy należy wizualnie sprawdzić urządzenie, a zwłaszcza przewód sieciowy i przedłużacz, pod kątem prawidłowego ich stanu i bezpieczeństwa eksploatacji. W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego niezwłocznie zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu personelowi.
 2. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej wyłączyć obsługiwane urządzenia.
 3. Jeśli stanowisko robocze jest oddalone od źródła zasilania należy korzystać z przedłużaczy o odpowiednim przekroju i mocy znamionowej. Przedłużacz powinien być tak krótki jak to możliwe, jego długość powinna gwarantować praktyczną pracę.
 4. Przewody zasilające nie mogą być oparte o ostre krawędzie i nie mogą tworzyć pętli zagrażających potknięciu się pracownika.
 5. Zawsze należy używać przewodu zasilającego przepisanego przez producenta.
 6. Urządzenia należy podłączać tylko do właściwie uziemionych źródeł prądu.
 7. Nigdy nie dotykać kabla sieciowego mokrą dłonią.
 8. Nie dopuścić do uszkodzenia kabla sieciowego lub przedłużacza w wyniku np. zgniecenia, złamania, szarpnięcia, przejechania po nim itp. Kabel chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.
 9. Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia oraz wymianą części urządzenie należy wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY

 1. Oczyścić stanowisko pracy.
 2. Wyłączyć zasilanie maszyn i urządzeń na stanowisku pracy.
 3. Zabezpieczyć materiał wykorzystywany podczas procesu produkcji.
 4. Przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
 5. Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stwarzają żadnego zagrożenia dla otoczenia.

Podsumowanie

Tworząc tę instrukcję starałem się zawrzeć w niej maksymalną ilość informacji, które pozwolą uporządkować w przedsiębiorstwie podstawowe zasady bezpiecznej pracy.

Powyższa instrukcja ogólna bhp  – do pobrania TUTAJ 

Specjalista ds. bhp
Rafał Peryt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *