Oferta BHP

Polecamy nasze usługi bhp i ppoż

Działamy na zasadzie outsourcingu i jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą stosującą własne rozwiązania.

 • szkolenia wstępne ogólne bhp nowozatrudnionych pracowników, uczniów, praktykantów
 •  szkolenia okresowe bhp pracowników, kadry kierującej i pracodawcy
 • szkolenie z metodyki instruktażu stanowiskowego
 • szkolenia ppoż.
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bhp osób w ramach zawartych umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 304 Kodeksu Pracy
 • proponujemy także szkolenia w formie samokształcenia kierowanego
 • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
 • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego  w narażeniu na czynniki biologiczne
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne
 • opracowanie oceny ryzyka związanych z czynnościami transportowymi oraz  narażenia na stres
 • opracowywanie indywidualnych list kontrolnych przeglądów stanowisk pracy
 • opracowanie procedur z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowanie programów szkoleń okresowych bhp
 • opracowywanie szczegółowych programów instruktażu ogólnego i stanowiskowego bhp
 • przeprowadzanie przeglądów warunków pracy, pomieszczeń, stanowisk pracy
 • opiniowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowanie tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
 • przygotowanie, prowadzenie wymaganych przepisami prawa z zakresu bhp ewidencji: karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
 • przygotowanie, prowadzenie wymaganych przepisami prawa z zakresu bhp rejestrów
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, rejestrów prac wykonywanych: w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracowników zatrudnionych przy wskazanych pracach w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestrów pracowników zatrudnionych przy wskazanych pracach
 • prowadzenie rejestrów wypadków uczniów
 • przygotowanie, prowadzenie wymaganych przepisami prawa z zakresu bhp wykazów
 • opracowanie wykazów prac wykonywanych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz prac monotonnych lub wykonywanych z góry ustalonym tempie
 • opracowanie wykazów prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym
 • opracowanie wykazów prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy
 • opracowanie wykazów stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • opracowanie wykazów prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji
 • opracowanie wykazów prac wzbronionych kobietom
 • opracowanie wykazów prac wzbronionych młodocianym
 • opracowanie wykazów prac lekkich wykonywanych przez młodocianego
 • opracowanie wykazów pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • opracowanie wykazów zranień ostrymi narzędziami
 • opracowanie spisu substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin i stwarzającej zagrożenie
 • opracowanie instrukcji stosowanych substancji, preparatów chemicznych niebezpiecznych – sporządzenie wykazów
 • opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przygotowanie skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy uwzględniając występujące zagrożenia
 • sporządzanie rocznej analizy stanu BHP, przedstawianie pracodawcy
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych (wypadki indywidualne, ciężkie, zbiorowe, śmiertelne), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej w terminach przewidzianych prawem, w tym sporządzanie statystycznych kart wypadku przy pracy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków w drodze do/z pracy
 • dokumentowanie wypadków osób z umów cywilnych (innych niż stosunek pracy)
 • obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • przygotowanie i prowadzenie akcji ewakuacyjnej zgodnie z obowiązującą Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, przedstawienie sprawozdania z ćwiczeń
 • nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy
 • informowanie o zmianach w przepisach prawa w terminie umożliwiającym dostosowanie się Pracodawcy do tych zmian
 • doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doradztwo w zakresie doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach
 • przedstawianie Pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • pomoc w ustaleniu wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
 • pomoc w ustaleniu wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży
 • przegląd i konsulting przy dostosowywaniu maszyn do minimalnych wymagań
 • ocena i dostosowywanie stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych uwzględniając ich niepełnosprawność
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Coaching Health and Safety

Reprezentowanie firmy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną, uczestniczenie w trakcie kontroli oraz odpowiadanie i przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej.

Ta usługa jest jedynie realizowana dla firm gdzie mamy obsługę BHP.