Szkolenia BHP i PPOŻ

SZKOLENIA

Szkolimy lepiej niż dobrze

Zapoznaj się z ofertą szkoleń prowadzonych przez nas cyklicznie oraz korzyściami jakie one oferują.

Dostęp do szkoleń on-line. 

Szkolenie BHP metodą samokształcenia kierowanego

Przejdź do materiałów szkoleniowych

  Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 1. oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
Forma kształcenia: Samokształcenie kierowane — jest formą szkolenia umożliwiającą uzyskanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały szkoleniowe przekazane przez organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej i internetu przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i innymi niezbędnymi do realizacji programu, przy zaangażowaniu uczestnika szkolenia dają gwarancję uzyskania właściwego poziomu wiedzy i umiejętności. Uczestnik, ma dostęp materiałów szkoleniowych umożliwiających przyswojenie wiadomości i umiejętności, w szczególności do autorskiej prezentacji multimedialnej, przepisów, materiałów dydaktycznych, zestawu pytań kontrolnych. Materiały zawierają podstawy prawne oraz unikatowe wyroki sądów w omawianej tematyce. Forma samokształcenia kierowanego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Czas trwania: Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 16 godz. lekcyjnych. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest przez 30 dni, w tym czasie osoba szkoląca się może w dowolnym miejscu korzystać z zasobów. Zakończenie szkolenia: Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym – testem prowadzonym pod nadzorem organizatora szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: Uczestnicy, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu. Aktualność szkolenia to 5 lat, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rezultaty szkolenia: Na poziomie indywidualnym:
 • zrozumienie zasad bezpiecznej pracy i konieczności dbałości o swoje miejsce pracy
 • wiedza na temat zagrożeń na stanowisku pracy, przepisów prawa pracy, praw i obowiązków
 • umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożeń
 • umiejętność stworzenia własnego skutecznego systemu podejmowania działań profilaktyki i ochrony pracy
Na poziomie zespołu:
 • sukcesywnie zwiększający się poziom zaangażowania pracowników w bezpieczną pracę
Na poziomie organizacji:
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • zminimalizowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Szkolenie okresowe odbywają: pracownicy administracyjno-biurowi i inni których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przejdź do materiałów szkoleniowych

Szkolenie BHP metodą samokształcenia kierowanego

Przejdź do materiałów szkoleniowych

  Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników firm prywatnych, zatrudnionych w urzędach, bankach, jednostkach rządowych i samorządowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Forma kształcenia: Samokształcenie kierowane — jest formą szkolenia umożliwiającą uzyskanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały szkoleniowe przekazane przez organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej i internetu przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i innymi niezbędnymi do realizacji programu, przy zaangażowaniu uczestnika szkolenia dają gwarancję uzyskania właściwego poziomu wiedzy i umiejętności. Uczestnik, ma dostęp materiałów szkoleniowych umożliwiających przyswojenie wiadomości i umiejętności, w szczególności do autorskiej prezentacji multimedialnej, przepisów, materiałów dydaktycznych, zestawu pytań kontrolnych. Materiały zawierają podstawy prawne oraz unikatowe wyroki sądów w omawianej tematyce. Forma samokształcenia kierowanego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Czas trwania: Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest przez 30 dni, w tym czasie osoba szkoląca się może w dowolnym miejscu korzystać z zasobów. Zakończenie szkolenia: Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym – testem prowadzonym pod nadzorem organizatora szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: Uczestnicy, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu. Aktualność szkolenia to 5 lat, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rezultaty szkolenia: Na poziomie indywidualnym:
 • zrozumienie zasad bezpiecznej pracy i konieczności dbałości o swoje miejsce pracy
 • wiedza na temat zagrożeń na stanowisku pracy, przepisów prawa pracy, praw i obowiązków
 • umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożeń
 • umiejętność stworzenia własnego skutecznego systemu podejmowania działań profilaktyki i ochrony pracy
Na poziomie zespołu:
 • sukcesywnie zwiększający się poziom zaangażowania pracowników w bezpieczną pracę
Na poziomie organizacji:
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • zminimalizowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Szkolenie okresowe odbywają: pracownicy administracyjno-biurowi i inni których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przejdź do materiałów szkoleniowych

Szkolenie BHP metodą samokształcenia kierowanego

Przejdź do materiałów szkoleniowych

  Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek oświatowych oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wychowawców, instruktorów, pracowników jednostek naukowo – badawczych i innych w systemie oświaty i innych pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Forma kształcenia: Samokształcenie kierowane — jest formą szkolenia umożliwiającą uzyskanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały szkoleniowe przekazane przez organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej i internetu przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i innymi niezbędnymi do realizacji programu, przy zaangażowaniu uczestnika szkolenia dają gwarancję uzyskania właściwego poziomu wiedzy i umiejętności. Uczestnik, ma dostęp materiałów szkoleniowych umożliwiających przyswojenie wiadomości i umiejętności, w szczególności do autorskiej prezentacji multimedialnej, przepisów, materiałów dydaktycznych, zestawu pytań kontrolnych. Materiały zawierają podstawy prawne oraz unikatowe wyroki sądów w omawianej tematyce. Forma samokształcenia kierowanego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Czas trwania: Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest przez 30 dni, w tym czasie osoba szkoląca się może w dowolnym miejscu korzystać z zasobów. Zakończenie szkolenia: Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym – testem prowadzonym pod nadzorem organizatora szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: Uczestnicy, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu. Aktualność szkolenia to 5 lat, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rezultaty szkolenia: Na poziomie indywidualnym:
 • zrozumienie zasad bezpiecznej pracy i konieczności dbałości o swoje miejsce pracy
 • wiedza na temat zagrożeń na stanowisku pracy, przepisów prawa pracy, praw i obowiązków
 • umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożeń
 • umiejętność stworzenia własnego skutecznego systemu podejmowania działań profilaktyki i ochrony pracy
Na poziomie zespołu:
 • sukcesywnie zwiększający się poziom zaangażowania pracowników w bezpieczną pracę
Na poziomie organizacji:
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • zminimalizowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Szkolenie okresowe odbywają: pracownicy oświaty i inni których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przejdź do materiałów szkoleniowych

Szkolenie BHP metodą samokształcenia kierowanego

Przejdź do materiałów szkoleniowych

  Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników  handlu, transportu, telekomunikacji, informatyki, pracowników firm prywatnych, zatrudnionych w urzędach, bankach, jednostkach rządowych i samorządowych w których nie przeważa praca fizyczna a charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Forma kształcenia: Samokształcenie kierowane — jest formą szkolenia umożliwiającą uzyskanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały szkoleniowe przekazane przez organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej i internetu przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i innymi niezbędnymi do realizacji programu, przy zaangażowaniu uczestnika szkolenia dają gwarancję uzyskania właściwego poziomu wiedzy i umiejętności. Uczestnik, ma dostęp materiałów szkoleniowych umożliwiających przyswojenie wiadomości i umiejętności, w szczególności do autorskiej prezentacji multimedialnej, przepisów, materiałów dydaktycznych, zestawu pytań kontrolnych. Materiały zawierają podstawy prawne oraz unikatowe wyroki sądów w omawianej tematyce. Forma samokształcenia kierowanego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Czas trwania: Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest przez 30 dni, w tym czasie osoba szkoląca się może w dowolnym miejscu korzystać z zasobów. Zakończenie szkolenia: Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym – testem prowadzonym pod nadzorem organizatora szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: Uczestnicy, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu. Aktualność szkolenia to 5 lat, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rezultaty szkolenia: Na poziomie indywidualnym:
 • zrozumienie zasad bezpiecznej pracy i konieczności dbałości o swoje miejsce pracy
 • wiedza na temat zagrożeń na stanowisku pracy, przepisów prawa pracy, praw i obowiązków
 • umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożeń
 • umiejętność stworzenia własnego skutecznego systemu podejmowania działań profilaktyki i ochrony pracy
Na poziomie zespołu:
 • sukcesywnie zwiększający się poziom zaangażowania pracowników w bezpieczną pracę
Na poziomie organizacji:
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • zminimalizowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Szkolenie okresowe odbywają: pracownicy handlu, transportu, telekomunikacji, informatyki i  inni których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przejdź do materiałów szkoleniowych

Poza formalnym zaświadczeniem po ukończeniu szkolenia, odniesiesz korzyść z nabytej wiedzy a twoi pracownicy nabędą umiejętność bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. Całość zostanie przedstawiona w ciekawy sposób przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem i przygotowaniem dydaktycznym.   

oferta szkoleń

 • instruktaż ogólny bhp, którego celem jest zapoznanie pracowników z  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, a także zasad udzielania pierwszej pomocy
 • szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, którego celem jest poznanie sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami, warunkami środowiska pracy, tworzenia stanowisk zgodnych z wymogami bhp i ppoż.; umiejętność motywowania pracowników do właściwych postaw oraz zapoznanie z dokumentacją i wymaganymi przepisami
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którego celem jest poprawienie wydajności poprzez właściwe zachowania ; umiejętność postępowania w razie wypadku, pożaru, awarii; wykonywanie powierzonych zadań w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia; poznanie zagrożeń na stanowisku pracy i omówienie sposobów profilaktyki
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych, którego celem jest poznanie metod bezpiecznej pracy, unikania niebezpiecznych zachowań, umiejętność postępowania w razie wypadków, pożaru, awarii; omówienie profilaktyki związanej z pracą biurową
 • szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli, którego celem jest poznanie metod bezpiecznej pracy, profilaktyka głosu, ochrona zdrowia, unikania zagrożeń, a także umiejętność postępowania w razie wypadku, awarii, pożaru
 • szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, którego celem jest umiejętność udzielania pomocy osobie poszkodowanej oraz nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantoma
 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, którego celem jest poznanie zasad postępowania w razie pożaru, prowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji oraz zaznajomienie uczestników z przepisami ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenie z zasad prowadzenia ewakuacji, którego celem jest umiejętności prowadzenia akcji ewakuacyjnej w przedsiębiorstwie oraz przygotowywanie do praktycznego sprawdzenia ewakuacji; szkolenie może się kończyć próbną ewakuacją z podsumowaniem wyników

Dla Pracodawców szukających dodatkowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy

Jeśli poszukujesz dla swojej firmy rozwiązań wykraczających poza szkolenia wynikające z przepisów, a jednocześnie pragniesz poszerzyć świadomość i umiejętności kadry menadżerskiej oraz pracowników proponujemy następujące rozwiązania.


„Z badań Executie coaching as a transfer of training tool (…) wynika, że  programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.”

 • coaching health & safety – nasz flagowy projekt; wykorzystuj tę najefektywniejszą formę rozwoju jaką jest coaching do  podniesienia  poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji, zmiany postawy kadry menadżerskiej oraz zapewnia osiągnięcie konkretnego rezultatu w przedsiębiorstwie, w zależności od potrzeb
 • szkolenia dedykowane z zakresu bhp– wybierasz tematykę i definiujesz problem, jaki trzeba rozwiązać, a my zajmiemy się resztą, m.in. przeprowadzeniem ankiet, programem i szkoleniem, ewaluacją oraz opracowaniem i wdrożeniem optymalnych rozwiązań
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego – to rewelacyjne narzędzie pozwala na  zdobycie umiejętności niezbędnych do efektywnego przekazania wiedzy w trakcie szkolenia stanowiskowego, które jest jednym z istotniejszych szkoleń z zakresu bhp; prowadzone w formie warsztatów aktywizujących uczestników
 • zarządzanie stresem – to poznanie mechanizmów stresu oraz nauka rozpoznawania jego objawów na poziomie jednostki i organizacji, zapoznanie ze skutecznymi technikami antystresowymi oraz omówienie oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami psychospołecznymi jako elementu profilaktyki zdrowotnej
 • ocena ryzyka zawodowego (warsztaty)to poznanie procedury oceny ryzyka zawodowego, określenie charakterystyki stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, a także szacowanie ryzyka i jego dokumentowanie oraz sporządzanie zaleceń profilaktycznych zmierzających do poprawy warunków pracy

Zapoznałeś się z korzyściami wynikającymi z oferowanych szkoleń? Zadzwoń i zarezerwuj termin szkolenia.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości – nie zwlekaj zadzwoń lub napisz maila. Odpowiemy na każdą wiadomość.